در باره ما

کارانتشاراتی را ما بعدازهفت سال کار کتابفروشی درسال  2001آغاز کردیم. سال 1994 شروع کار کتاب فروشی ما در شهر بن آلمان بود. کتابفروشی با نام گوته وحافظ شروع به کار کرد .انگیزه ی برگزیدن این نام برای کتاب فروشی اهمیت دادن به گفتگو و تَعامُلِ فرهنگی بود که از زمان تاسیس آن تا اکنون علیرغم تحولاتی که در عرصه سیاسی واجتماعی در جامعه آلمان صورت گرفته، همچنان بدان وفادارارمانده ایم .
در سال 2001 رفته رفته فعالیت ما با انتشار و پخش عناوین متعدد و انگشت شماری در حوزه‌های مختلف هنر و ادبیات مانند داستان، شعر، نمایشنامه، متون کهن، فلسفه، علوم اجتماعی و تاریخ و کودک ونوجوان شروع شد. کار ماالبته در همین محدوده باقی نماند ودرادامه فعالیت سعی کردیم پنجره کوچکِ گوته و حافظ را به روی بخشی از نویسندگانِ به دام افتاده در سانسورِ حکومت دینیِ چه در خارج وچه درداخل ایران در حد توان ،بگشاییم.
دلیل وجود دو نام زیر یک سقف
نام انتشاراتی گوته وحافظ وظیفه ی چاپ متون کلاسیک را در دستور کار خود قرار داده ووظیفه ی چاپ وانتشارآثارنویسندگان وهنرمندان معاصربه عهده ی انتشارات پیام گذاشته شده است.